header met logo

Jean Freer in Spiegelbeeld

De opgang naar een-zijn

Jean Freer geeft inzicht in de ontwikkeling naar de 5e dimensie

Van afscheiding, naar her-innering, naar eenheid, dat zijn de drie pijlers waarop de bewustwording van de mens is gestoeld. Het centrum voor bewustwording, healing en spirituele wijsheden in Kerkrade ontleent haar naam aan de fase waarin de mens na 2012 terecht zal komen: 'Oneness'. Haar oprichtster, Jean Freer, is van jongs af aan bekend met spirituele ervaringen. Haar ervaringen vormden de juiste voedingsbodem waarin de kennis van de Meesters tot leven komt.

In 1997 ontving Jean de opdracht om een centrum voor bewustwording en healing op te richten. Op haar levensreis, die via Duitsland, Florida en California begonnen was en haar op haar zevende naar Nederland bracht, had haar eigen bewustzijn een ingrijpend veranderingsproces ondergaan. In een wereld die de spirituele dimensie achter materie niet of nauwelijks erkent, heeft Jean, zoals velen, haar gave van hooggevoeligheid omzichtig moeten ontplooiien. Geconfronteerd met de scepsis van een zenuwarts, duwde ze haar gave in eerste instantie weg. Ontmoetingen met engelen hebben geen plaats in deze wereld. Maar na een roerige periode van trouwen en weer scheiden ontmoette ze een vriend in wiens erkenning zij haar gave terugvond. Vanaf haar 38ste is Jean haar gave bewust gaan gebruiken en in contact met kosmische Meesters als Kuthumi, Morya, Jezus, Confucius en Kwan Yin, gaan uitdragen.

'Geboorteplaatsen van spiritualiteit'

Zoals veel healers is Jean in de eigen huiskamer begonnen. Na jaren mensen in de geborgenheid van haar eigen huis behandeld te hebben, was de tijd rijp voor het stichten van een centrum. Eerst in een niet meer in gebruik zijnde kapel van een oud klooster. Daarna nog een tijdje in een leegstaande kantoorruimte en tot slot in een eigen pand in Kerkrade. Oneness is het resultaat. Dit centrum is een prototype voor de veranderingen die zich in de bewustwording van mensen voltrekken. De Westers mens, meer geïndividualiseerd dan ooit trekt zijn eigen banen in de wereld van spiritualiteit, de onzichtbare dimensie. Een dimensie die overigens steeds zichtbaarder wordt. In centra als Oneness ontmoeten mensen elkaar in een gezamelijke ervaring: de waarachtigheid van spiritualiteit en een gedeeld onvermogen om spiritualiteit nog langer ten volle in de geloofsovertuigingen van religies te ervaren. De mens van nu leert zijn eigen spiritualiteit te (her)ontdekken en te ervaren in de nieuwe spirituele centra: organisaties en plaatsen die mensen - letterlijk en figuurlijk de ruimte geven om geboren te worden voor hun eigen spiritualiteit. Zoals ook Jean dit in haar leven heeft mogen ervaren.

Dimensies van bewustwording

Het geboorteproces waarin de mens zich bevindt loopt parallel met de Aarde. Er geldt: 'zo boven, zo beneden'. Mens en Aarde bevinden zich volgens de Meesters momenteel in een ontwikkelingsgang die in drie fasen, door drie dimensies van bewustzijn leidt. De tegenwoordige mens is afkomstig uit de derde dimensie: de bewustzijnsgraad waarin we onszelf afgescheiden ervaren.

Deze dimensie ligt inmiddels achter ons. De mens heeft de intentie uitgesproken om zich weer van zijn eenheid bewust te worden, een ervaring die bij de vijfde dimensie of graad van bewustzijn hoort. Om van afscheiding naar eenheid te gaan moeten we ons eerst ons een-zijn weer her-inneren. Dit doen we in de huidige tijd waarin we de vierde dimensie of graad van bewustzijn ervaren. Wat voor de mens geldt, geldt eveneens voor de Aarde. Het wezen van de Aarde bevindt zich in een bewustwordingsproces dat parallel loopt aan dat van haar bewoners. De paragnost Jozef Rulof heeft het transformatieproces van de Aarde in zeven tijdperken, elk onderverdeeld in eveneens zeven fasen, opgetekend. De Aarde bevindt zich nu in het vierde grote tijdperk in haar ontwikkelingsgang waarin ze de overgang naar de laatte fase doormaakt: die van de beleving van eenheid. Maar voordat het zover is zullen Aarde en mens ingrijpende veranderingen ondergaan. Jean schildert een zinnebeeld dat zij van Jezus  heeft ontvangen. "Hij hield de Aarde in twee handen, als teken van zijn liefde. Vervolgens liet hij de Aarde van de ene in de andere hand rollen, waardoor onze planeet op de kop komt te liggen. Dit is het keren van de polen. Wij moeten fysiek en spiritueel een omkering ondergaan. Dan valt de oude Aarde uit elkaar, Waarna Jezus haar repareert. De nieuwe Aarde is van aangezicht veranderd. De huidige continenten zijn niet meer, alles wat wij kennen zal totaal veranderen.

3e dimensie: de ervaring van afscheiding

Wat zal veranderen is de wijze waarop wij leven ervaren. Vanuit de derde dimensie zijn wij gewend om onszelf als afgescheiden van het leven, en dus onze Bron, te ervaren. "De kosmische Meesters vertellen dat wij zelf voor de ervaring van afscheiding hebben gekozen", licht Jean toe. "Het religieuze idee dat de zondeval een vergissing is is zelf een vergissing. Dualiteit of leven in afscheiding van de Bron is een van de vele mogelijkheden van bestaan. Afscheiding is dus geen straf van God. Door een drie dimensionale, materiële wereld te creëren ervaren wij als spirituele wezens wat het is om afgescheiden te leven. Het was de wens van de ziel om een tijd lang het contact met God, ons hoger Zelf, te verbreken, om zo in de af-zonde-ring levend nieuwe ervaringen op te doen. "De mens is hierin tot het uiterste gegaan. De huidige, sterk gematerialiseerde en geïndividualiseerde mens kan zichzelf niet verder van de Bron afscheiden. Hiervan getuigen ook de vele gebeurtenissen om ons heen: oorlogen, hongersnoden, geweld, de aantasting van het milieu, eenzaamheid, ziekten... Het hoort allemaal bij de ervaring van afscheiding. älle gebeurtenissen zijn manifestaties van onze eigen overtuigingen. Ze vinden plaats zodat wij onze overtuigingen letterlijk onder ogen leren zien, waardoor we ze kunnen veranderen. De vele negatieve gebeurtenissen hebben tot doel ons te doen inzien dat er ook andere mogelijkheden van bestaan zijn. Dit is de belofte van de vierde dimensie."

4e dimensie: her-innering

Mens en Aarde leven nu in de vierde dimensie. "Twee jaar geleden bevond de Aarde zich al in het geboortekanaal", alsdus Jean. "De Aarde herinnert zich haar kosmisch eenzijn. We bevinden ons nu in een proces van opnieuw geboren worden. We herinneren ons onze spirituele aard. In 2011 is het proces van herinneren afgelopen en zal de mens, over de drempel van het befaamde 2012 heen, de stap naar de vijfde dimensie maken. "In de buitenwereld gaat het herinneringsproces gepaard met fysieke veranderingen. Er geldt immers 'zo binnen, zo buiten'. De Aarde draait dichter rondom de zon waardoor ook het klimaat verandert. Ook in de politiek tekenen zich razendsnel veranderingen af. Een land waar een halve eeuwe nog rassendiscriminatie bestond wordt nu geleid door een zwarte president. In de razendsnelle veranderingen zien we gereflecteerd hoe alles met alles verbonden is. Dingen die op het eerste gezicht negatief lijken, hebben een positief effect. "Door het vele geweld komen veel mensen in opstand. Een toenemd aantal mensnen kiest voor een verandering in bewustzijn. Ditzelfde zien we gedemonstreerd in de huidige financiële en economische crisis. Misstanden als hebzucht komen aan het licht en roepen als reactie een roep naar gelijkheid en een eerlijkere welvaartsverdeling op. Zo herinnert de mens zich zijn een-zijn."

De mens wordt geholpen bij dit herinneringsproces, al is hij zich hiervan meestal niet bewust. Behalve de drie fasen van bewustwording, zijn er ook drie richtingen van waaruit wij hulp bij onze bewustwording ontvangen. Het hele proces, de reis van de derde naar de vijfde dimensie, staat onder leiding van de kosmische grootmeester Jezus. Hij is nauw met ons verbonden. En hoewel wij ook met hem verbonden zijn, kunnen we vanuit ons huidig bewustzijn nog geen bewust contact met hem leggen. Wel heeft de mens - bewust en onderbewust - reeds contact met twee andere 'hulpbronnen': "spirituele wezens uit andere dimensies en andere, hoger ontwikkelde wezens binnen het universum. De mens zal, in zijn opgang naar en door de vijfde dimensie, bewust contact maken met beiden. In dit herinneringsproces spelen ook centra, zoals Oneness, een belangrijke rol. Jean, "Hier bieden we mensen, dolend en vaak in verwarring verkerend, zingeving - een spirituele visie waarin wij afgezonderde zielen ons een-zijn kunnen herkennen. "

5e dimensie: één Zijn

Op weg naar een hernieuwd eenzijn, een beleving van het ene Zijn, mag de mannelijke en vrouwelijke energie in een nieuw evenwicht met elkaar komen, zodat eenwording mogelijk is. Ïn 1930 is het vrouwelijke bewustzijn, gesymboliseerd in Maria, de 'Vrouwe van alle Volkeren', opnieuw naar de Aarde afgedaald. De vrouwelijke energie, de kracht van tederheid, zachtmoedigheid en liefkozing, op Aarde is verhoogd. Deze verhoging bracht in eerste instantie een onbalans teweeg, de dominante manneljke energie ging zich weren, tot uitdrukking komend in bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Dit heeft een zuiveringsproces op gang gebracht, een proces wat tot op de dag van vandaag doorzet.

Alle onzuiverheid zal nu versneld naar buiten komen. Onderdrukte emoties manifesteren zich, de elementen - in de mens en op Aarde - roeren zich, er is sprake van een versnelde bewustwording. Jean: "We bevonden ons als het ware aan de top van de spiraal. De spiraalbeweging wordt kleiner, veranderingen versnellen zich om op tijd klaar te zijn voor het binnengaan in de vijfde dimensie."

Spiegelbeeld 16e jaargang nr 5 - mei 2009

geïnterviewd door Sander Videler